Sklic 26. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 27.05.2014

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 6/2014) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 6/2014),

SKLICUJEM
26. redno sejo Občinskega sveta v sredo, dne 28.5.2014 ob 17. uri
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.Za 26. redno sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje OS

2. Zaključni račun proračuna občine Divača za leto 2013

3. Spremembe Statuta Občine Divača v zvezi ustanovitve nove KS Dolnje Ležeče

4. Odlok o KS v Občini Divača ( združeni prva in druga obravnava)

5. Sprememba Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov KS v Občini Divača

6. Dopolnitev programa o odprodaji in razpolaganju z stvarnim premoženjem Občine Divača

7. Občinske nagrade za leto 2014

8. Imenovanje občinske volilne komisije

9. Imenovanje direktorja ORE Sežana

10. Pobuda o odstranitvi objektov začasnega pomena (barak) v Divači

11. Razporeditev presežka prihodkov nad odhodki Kraške lekarne Ilirska Bistrica

12. Prevozi osnovnošolskih otrok - predlog povrnitve stroškov prevoza od doma do osnovne šole na relaciji Gornje Ležeče-Divača-Gornje Ležeče (zaradi zaprte proge)

13. Predlog sklepa za oprostitev komunalne takse za prodajo predmetov in izdelkov na določenih občinskih prireditvah opredeljenih v Odloku o praznikih v občini Divača

14. Poročilo o izidu svetovalnega referenduma o vetrnih elektrarnah v KS Senožeče

15. Poročilo o poteku tekočih investicij

16. Letno poročilo o delovanju:

  • koncesionarja KSP d.d. Sežana o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe: »zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov« v občini Divača za leto 2013«, »urejanje in vzdrževanje pokopališč« in »izvajanja pogrebnih storitev«v letu 2013

 

  • javnega zavoda Centra za socialno delo Sežana za leto 2013

 

  • javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana za leto 2013

 

  • javnega zavoda Razvojni center Divača za leto 201317. Informacija župana

18. Poročilo odborov in komisij

19. Pobude in predlogi


Župan Občine Divača
Drago Božac


Celotno gradivo za 26. redno sejo