Sklic 27.redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 27.10.2014

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/14, 24/14 ) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 4/14),

SKLICUJEM

27. redno sejo  Občinskega sveta  v ponedeljek,  dne  03.11. 2014 ob 17. uri  v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

Za 27. redno sejo  predlagam naslednji

DNEVNI  RED:

 1. Pregled in potrditev: Zapisnik 26. redne seje, Zapisnik 7.  korespondenčne seje  in Zapisnik 8. korespondenčne seje 
 2.  I. obravnava OPN (obrazložitev odloka, predlog odloka, obravnava pobude - 3.obrtna cona)

 3. Odlok o javnem redu in miru v Občini Divača – I. obravnava

 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah  Odloka o ustanovitvi  zavoda Razvojni center Divača, Zavod za razvoj podeželja

 5. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov in drugih nepremičnin  Občine Divača v najem

 6. Pravilnik o sofinanciranju stroškov delovanja izvajalcev različnih programov v Občini Divača

 7. Sklep o poteku avtocestne povezave  Ilirska Bistrica-Divača

 8. Potek realizacije investicij  (stara šola Divača, energetska sanacija podružnične šole Senožeče in večnamenske dvorane Senožeče)

 9. Izločitev zemljišč iz javnega dobra

 10. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem  Občine Divača za leto 2014

 11. Sklep o znižanju izklicnih cen za prodajo občinskih  stanovanj

 12. Zagotovitev dodatnega prevoza  šoloobveznih otrok v vasi Dolnje Vreme 

 13. Sofinanciranje dodatnega programa OŠ Divača (spremljevalec učenca)

 14. Sklep o upravljanju:  Večnamenska dvorana v Senožečah in Stara šola v Divači

 15. Priznanje lastninske pravice na parcelah št.  1024/1 in 1024/2 obe k.o. Divača

 16. Dodelitev stavbne pravice Agrarni skupnosti  Škoflje-Zavrhek

 17. Predlog sklepa za prejem darila in potrditev darilne pogodbe

 18. Informacija župana

 19. Poročilo odborov in komisij

 20. Pobude in predlogi         

                                                                                       

  Župan Občine Divača

  Drago Božac

 

Celotno gradivo za 27. redno sejo