Sklic 1. konstitutivne seje občinskega sveta

datum: 28.10.2014

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/14, 24/14 ) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 4/14),

 SKLICUJEM

1. konstitutivno redno sejo  Občinskega sveta v četrtek ,  dne  06.11. 2014 ob 17. uri  v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

DNEVNI  RED:

  1. ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta,   

  2. poročilo občinske volilne komisije o izvolitvi članov občinskega sveta in župana,

  3. imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana,

  4. poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta,

  5. poročilo mandatne komisije in ugotovitve izvolitve župana,

  6. imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

Gradivo za novoizvoljene občinske svetnike:

- Poročila OVK:  Poročilo o izidu volitev v OS, Poročilo o izidu volitev župana (prvi krog), Poročilo o izidu volitev župana (drugi krog), Poročilo o izidu volitev v svete KS, Poročilo o izidu volitev v svete KS - naknadne volitve 

- Statut Občine Divača

- Poslovnik Občinskega sveta Občine Divača (neuradno prečiščeno besedilo)

- Obvestila in pojasnila  Komisije za preprečevanje korupcije


 

    Župan Občine Divača

    Drago Božac