Sklic 2. redne seje Občinskega sveta

datum: 08.12.2014

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14) 

SKLICUJEM   2. redno sejo  Občinskega sveta  v torek,  

dne  16.12. 2014 ob 17. uri  v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

Za 2. redno sejo  predlagam naslednji

DNEVNI  RED:

1.   Pregled in potrditev:  Zapisnik 1. konstitutivne seje OS in Zapisnik 1. dopisne seje OS

2.   Predstavitev  geoparka Kras - Carso

3.   Predstavitev predstavnikov javnih zavodov in podjetij, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Divača        

4.   Odlok o  spremembi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Divača

5.   Odlok o spremembi Odloka o pristojnostih in nalogah  KS v Občini Divača

6.   Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila

7.   Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Razvojnega centra Divača   

8.   Poročilo o izvrševanju proračuna 01-06/2014 – seznanitev

9.   Sklep o začasnem financiranju za obdobje januar –marec 2015 – seznanitev  

10. Podaljšanje najemnih pogodb za neprofitna najemna stanovanja

11. Zagotovitev financiranja spremljevalca dveh otrok na Osnovni šoli Divača

12. Predlog izvajanja programa javnih del za leto 2015

13. Sklep o določitvi višine najema poslovilnega objekta (mrliške vežice) v občini Divača 

14. Sklep o določitvi vrednosti točke:

           - za izračun komunalne takse v občini Divača za leto 2015

          - za izračun nadomestila za porabo stavbnega zemljišča v občini Divača za leto 2015

15. Poročila odborov in komisij

16. Pobude in predlogi

       

Dodatni točki:

1. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi organov skupne občinske upraveskrajšani postopek

2. Imenovanje predsednikov odborov in komisije

3. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.  - v vednost

 

                                                                          

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

Celotno gradivo za 2. redno sejo OS