Sklic 3. redna seja Občinskega sveta

datum: 29.01.2015

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14)

SKLICUJEM  3. redno sejo  Občinskega sveta  

v  četrtek,  dne  5.2.2015 ob 17. uri  v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

Za 3. redno sejo  predlagam naslednji

DNEVNI  RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne  seje OS

 2. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS

 3. Sprememba Statuta občine Divača in Poslovnika Občinskega sveta občine Divača

 4. Popravljen predlog Odloka o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača

  (Odlok o spremembi Odloka o pristojnostih in nalogah Krajevnih skupnostih v Občini Divača )   
 5. Seznanitev Občinskega sveta s povzetkom regijskih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva za obdobje 2014-2016

 6. Izdaja mnenja Občinskega sveta Občine Divača k predlogu Strateškega načrta Kosovelove  knjižnice Sežana 2015-2019

 7. Imenovanje članov v Uredniški odbor

 8. Poročilo županje

 9. Poročila odborov in komisij:

11.    Vprašanja in  pobude

  

Županja Občine Divača:

Alenka Štrucl Dovgan

 

Celotno gradivo za 3. redno sejo OS

Popravleno in dopolnjeno gradivo za 3.redno sejo OS