Sklic 4. redna seja Občinskega sveta

datum: 18.03.2015

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 9/15)   

 

SKLICUJEM  4. redno sejo  Občinskega sveta  

v četrtek,  dne  26.3.2015 ob 17. uri  v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

Pregled in potrditev zapisnika 3. redne  seje OS

 

Za 4. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

 

  1. Imenovanje upravnega odbora Razvojnega centra Divača
  2. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje
  3. Predstavitev Predloga proračuna 2015 in Sklep o javni razgrnitvi
  4. Predlog Sklep o podaljšanju začasnega financiranja
  5. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov  in članov sveta krajevnih skupnosti Občine Divača ter o povračilih stroškov
  6. Predlog Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana v obdobju od leta 2015 do 2019
  7. Predlog  sklepa o izdaji soglasja  k razporeditvi presežka prihodkov  nad odhodki Javnega  vzgojno-izobraževalnega  zavoda Osnovna šola dr. Bogomira  Magajne Divača
  8. Komunalni prispevek:

 

9. Predlog Sklepa o prenosu  upravljanja večnamenske dvorane Rudolfa Cvetka Senožeče 

10.  Predlog Sklepa o določitvi cene stavbnih zemljišč v občini Divača

11. Potrditev Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2014

12. Predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni

13. Izločitev parcele št. 1043/67, k.o. Divača iz javnega dobra

14.  Poročila odborov in komisij:

15.  Vprašanja in  pobude


  

Županja Občine Divača:

Alenka Štrucl Dovgan, l.r

 

 

Celotno gradivo