Sklic 5. redna seja Občinskega sveta

datum: 14.04.2015

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15)  in  21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 9/15)    

SKLICUJEM  5. redno sejo  Občinskega sveta  

v petek,  dne  24.4.2015 ob 17. uri v  prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

 Pregled in potrditev zapisnika 4. redne  seje OS

 

Za 5. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

1.      Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje

2.      Obravnava proračuna Občine Divača  za leto 2015 (II. obravnava)

3.      Potrditev Kadrovskega načrta skupne občinske uprave

4.      Komunalni prispevek:

5.      Predlog letnega programa kulture v občini Divača za leto  2015 

6.      Predlog letnega programa športa  v občini Divača za  leto 2015 

7.      Predlog izdaje soglasja k sofinanciranju izvajanja dodatnih  (nadstandardnih) programov v letu 2015

8.      Predlog izdaje mnenja   k imenovanju ravnateljice javnega zavoda Vrtec  Sežana

9.      Seznanitev s predlogom reorganizacije nujne medicinske pomoči na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Sežana in predlog sprejema Sklepa v zvezi z navedeno problematiko

10.  Izločitev parcele št. 1050/2 k.o. 2443-Senadole  iz javnega dobra

11.  Poročila odborov in komisij

12.  Vprašanja in  pobude

 

Številka:  032-0008 /2015-01

Divača:   13.4.2015

 

Županja Občine Divača:

Alenka Štrucl Dovgan

 

Celotno  gradivo