Sklic 6. redna seja Občinskega sveta

datum: 27.05.2015

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15)   

 

SKLICUJEM  6. redno sejo  Občinskega sveta  

v četrtek,  dne  4.6.2015 ob 17. uri v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

Pregled in potrditev zapisnika 5. redne  seje OS

 

Za 6. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

1.      Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje

2.      Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2014

3.      Predlog Odloka o javnem redu in miru v Občini Divača (II. obravnava)

Pripombe na javni razpravi odloka

Obrazložitev in predlog upoštevanja pripomb

4.      Predlog Odloka o spremembah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini  Divača

5.      Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača

6.      Seznanitev s predlogom Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči in pripombami Občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana ter Zdravstvenega doma Sežana na osnutek navedenega Pravilnika

7.      Predlog  Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača  

Popravek predloga

8.      Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v občini Divača v obdobju 2014-2020

Popravek  predloga

9.      Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v občini Divača

10.  Uskladitev sklepa o oblikovanju najemnin za stavbna in kmetijska zemljišča v lasti Občine Divača

11.  Predlog  Sporazuma o vzpostavitvi Geoparka na območju Matičnega Krasa

12.  Predlog Sklepa o cenah storitev oskrbe s pitno vodo, oddaje in čiščenja odpadnih vod in storitev povezanih z nepretočnimi in pretočnimi  greznicami ter MKČN v občini Divača na podlagi Elaboratov Kraškega vodovoda Sežana

13.  Podaja mnenja k osnutku državnega prostorskega načrta za novo železniško progo Trst–Divača – slovenski del

14. Predlog sklepa o izdaji predhodnega mnenja k Strateškemu načrtu javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Sežana 2015-2020

15.  Predlog izdaje soglasja k številu in vrsti oddelkov,  vrsti  programov, določitvi poslovnega časa, sistemizaciji delovnih mest v javnemu Vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtec Sežana v šolskem  letu  2015/2016

16.  Seznanitev z  predlogom Strategije JZ Kraške lekarne  in Načrtu razvoja 2015-2020

Sprememba sklepa

17.  Predlog izdaje soglasja k ceni za izvajanje socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« kot socialne oskrbe na domu v občini Divača

18.  Seznanitev z Letnim poročilom (za leto 2014) o izvajanju socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«  kot socialne oskrbe na domu v občini Divača

19.  Seznanitev z Letnim poročilom koncesionarja  KSP d.d. Sežana o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe:

-          »zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov v občini Divača za leto 2014«

-          »urejanje in vzdrževanje pokopališč« in »izvajanje pogrebnih storitev v občini Divača za leto 2014«

-          »elaborat oblikovanja cen  ravnanja s komunalnimi odpadki«

20.  Občinske nagrade za leto 2015

21.  Poročila odborov in komisij

22.  Vprašanja in  pobude

 

Številka:  032-0010 /2015-01

 Divača:    20.05.2015

 

 Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

 

Celotno gradivo