Sklic 7. redna seja Občinskega sveta

datum: 17.09.2015

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15)
in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15)

 SKLICUJEM  7. redno sejo  Občinskega sveta  

v četrtek,  dne  1.10.2015 ob 17. uri   v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

Pregled in potrditev zapisnika 6. redne  seje OS

 

Za 7. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

1.   Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje

2.   Poročilo o izvrševanju proračuna občine Divača v obdobju 01-06/2015 – seznanitev

3.   Pravilnik o subvencioniranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Divača

4.     Cene storitev oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod in storitev povezanih z nepretočnimi in pretočnimi greznicami ter MKČN v Občini Divača

5.   Imenovanje skupnega predstavnika  vseh štirih občin  Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana, v Svet zavoda Centra za socialno delo Sežana

6.   Razrešitev ga. Vesne Matevljič s funkcije člana Uredniškega odbora Občine Divača in imenovanje novega člana v Uredniški odbor

7.     Seznanitev z ustavitvijo postopka priprave OPPN za območje obvozne ceste v Divači in postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Divača.

8.     Predlog sklepa o izločitvi iz javnega dobra za parc. št. 1042/36 k.o. Divača

9.     Predlog sklepa o nadaljevanju zagotavljanja financiranja spremljevalca dveh otrok v Osnovni šoli Divača

10.  Predlog sklepa o izdaji soglasja k sklepu Sveta javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica glede razporeditve presežka prihodov na odhodki

11.  Predlog izvajanja sporazuma o izvedbi odpusta dolgov

12.    Poročila odborov in komisij:

13.    Vprašanja in  pobude 

 

Številka:  032-0011 /2015-01

 Divača:   15.09.2015

 

 Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

  Celotno gradivo