Sklic 8. redna seja Občinskega sveta

datum: 05.11.2015

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15)   

SKLICUJEM 8. redno sejo  Občinskega sveta  

v sredo,  dne  18.11.2015 ob 17. uri v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

Pregled in potrditev zapisnikov: 7. redne seje  in 2. dopisne seje OS

 

Za 8. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

1.    Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje

2.    Predlog proračuna Občine Divača za leto 2016 in Sklep o javni razpravi

3.    Odlok o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v občini Divača – 1. branje

4.    Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Divača za programsko obdobje 2015-2020

5.    Sklep o izločitvi parcel iz javnega dobra:  

        - 1008/22, k.o. Divača  in

        - 1008/23,  k.o. Divača

6.    Sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2016

7.    Soglasje k pristopu občine Komen k soustanovitvi Zavoda območne razvojne agencije »ORA Krasa in Brkinov«

8.    Predlog postavitve EKO otoka v Dolnjih Ležečah

9.    Zagotovitev sredstev za povračilo ne-programskih stroškov za športna društva

10.  Sklep o oblikovanju najemnin za stavbna in kmetijska zemljišča v lasti Občine Divača

11.  Sprememba Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov in drugih nepremičnin Občine Divača v najem

12.  Predlog sklepa o vključitvi osebe s posebnimi potrebami v obstoječi organiziran prevoz otrok s posebnimi potrebami na relaciji Divača-Vipava-Divača

13.   Poročila odborov in komisij

 14.  Vprašanja in  pobude 

 

Številka:  032-0015 /2015-01

 Divača:   3.11.2015

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

  

  Celotno gradivo