JAVNA RAZPRAVA Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v občini Divača

datum: 19.11.2015

kategorija: Novice občinskega sveta

V skladu z določili Resolucije o normativni dejavnosti  (ReNDej), ki zavezuje tudi samoupravne lokalne skupnosti in s katero je Državni zbor RS določil, da je treba pri pripravi predpisov določiti standarde sodelovanja javnosti, da se dosegajo boljša kakovost, čim večja družbena sprejemljivost in utemeljenost predpisov. 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) pa določa, da je vsak organ dolžan posredovati v svetovni splet predloge predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa. V skladu z določilom tretjega odstavka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja pa mora organ (župan) objaviti predlog predpisa vsaj 7 dni pred njegovo izdajo.

Z besedilom sklepa se v skladu z določili Resolucije o normativni dejavnosti določa standard sodelovanja javnosti pri sprejemu občinskih aktov.

Občina Divača, ob smiselni uporabi  85. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača,  obvešča javnost o javni razpravi predloga Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki  v občini Divača.

Javna razprava poteka od četrtka  19.11.2015 do petka 4.12.2015.

Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki  v občini Divača  se objavi na internetni strani Občine Divača www.divaca.si, pisni izvod pa je na vpogled na sedežu občinske uprave občine Divača v času uradnih ur.

V času javne razprave je omogočeno zbiranje pripomb na predlog akta. Pripombe in predlogi k predlogu Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki se pošljejo županji Občine Divača: 

  • pisno na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215  Divača, z dopisom »Pripombe na predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Divača«,
  • v elektronski obliki na elektronski naslov: obcina@divaca.si ali
  • osebno z vpisom v knjigo pripomb, ki se nahaja v sejni sobi Občine Divača.

  

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

Sklep o javni razpravi

 

Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Divača