Sklic 9. redna seja Občinskega sveta - UMIK

datum: 27.11.2015

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15)   

 

SKLICUJEM 9. redno sejo  Občinskega sveta  

v četrtek,  dne  17.12.2015 ob 17. uri v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

  

Pregled in potrditev zapisnika 8. redne  seje OS.

 

Za 9. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

1.      Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje

2.      Predlog proračuna Občine Divača za leto 2016

- Predlog proracuna v javni razpravi

- Pripombe in odgovori na pripombe

- Predlog proracuna

3.      Potrditev investicij vključenih v predlog proračuna Občine Divača za leto 2016

4.      Odlok o spremembi Odloka  o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača

5.    Cene storitev oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod in storitev povezanih z nepretočnimi in pretočnimi greznicami ter MKČN v Občini Divača

6.   Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe »Ravnanje s komunalnimi odpadki« v Občinah Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Divača

7.   Potrditev Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Divača

8.      Podaljšanje najemne pogodbe za izredno dodeljeno neprofitno stanovanje 

9.      Imenovanja:

  • kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Kopru
  • članov Častnega razsodišča

10.  Poročila odborov in komisij

  • Odbor za negospodarstvo (   .12.2015)
  • Odbor za gospodarstvo in okolje (  .12.2015)
  • Statutarno pravna komisija (   12.2015)
  • Odbor za finance (   .12.2015)
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (   .12.2015)

11.  Vprašanja in  pobude 


Številka:  032-0017 /2015-01

Divača:   26.11.2015

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

  

Celotno gradivo