Sklic 9. redna seja Občinskega sveta

datum: 10.12.2015

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15)   

 

SKLICUJEM 9. redno sejo  Občinskega sveta  

v četrtek,  dne  17.12.2015 ob 16. uri v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

Pregled in potrditev zapisnikov: 8. redne  seje, 3. dopisne seje in 4. dopisne seje  OS.

 

Za 9. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

1.     Predstavitev JZ Park Škocjanske jame in  delovanje biosfernega območja krasa in porečja reke Reke

2.     Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje

3.      Predlog proračuna Občine Divača za leto 2016

4.      Odlok o spremembi Odloka  o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača

5.   Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe »Ravnanje s komunalnimi odpadki« v Občinah Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Divača

6.   Potrditev Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Divača

7.      Podaljšanje najemne pogodbe za izredno dodeljeno neprofitno stanovanje 

8.      Predlog za uvrstitev  spomenika Gregorja Žiberne za spomenik občinskega pomena

9.      Imenovanja: (gradivo - glej Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja in imenovanja)

  • kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Kopru
  • članov Častnega razsodišča

10.  Poročila odborov in komisij

11.  Vprašanja in  pobude 

Dodatna točka 1: Predlog sklepa - Sprememba ZIPRS1617 - povprečnina 

Dodatna točka 2: Predlog sklepa - Podpora CI za obstoj Kobilarne Lipica 

 

Številka:  032-0017 /2015-01

Divača:   10.12.2015

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

  

Celotno gradivo