Sklic 10. redna seja Občinskega sveta

datum: 04.02.2016

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15)

in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15)  

SKLICUJEM 10. redno sejo  Občinskega sveta Občine Divača  

v ponedeljek,  dne 22.2.2016 ob 17. uri,  v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.   

 

Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje OS.

Za 10. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED: 

 1. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje
 2. Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe javne razsvetljave v preteklem letu
 3. Odlok o organiziranosti in delovnem področju Občinske uprave Občine Divača  -1. in 2. obravnava
 4. Odlok o  merilih in postopkih za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del  na objektih v občini Divača –  I. obravnava
 5. Odlok o spremembah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Divača - 1. in 2. obravnava
 6. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja turizma v občini Divača
 7. Predlog spremembe Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Divača za programsko obdobje 2015-2020
 8. Predlog Letnega programa športa v občini Divača za leto 2016
 9. Predlog Letnega programa kulture   v občini Divača za leto 2016
 10. Predlog izdaje soglasja k sofinanciranju   izvajanja dodatnih programov javnih zavodov v letu 2016
 11. Predlog spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača (Poročilo o pravnih podlagah za neposredno financiranje drustev, Predstavitev Zavodov Dobra pot in Sopotniki)
 12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača
 13. Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2016
 14. Predlog za sklenitev pogodbe o brezplačni odsvojitvi zemljišča zaradi izkazanega javnega interesa
 15. Izločitev parcel iz javnega dobra
 16. Potrditev cen storitev  oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod in storitev povezanih z nepretočnimi in pretočnimi greznicami  ter MKČN v Občini Divača
 17. Potrditev Sklepa o pristopu Občine Divača k Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje »Severni Jadran« in potrditvi ustanovnih dokumentov Konvencije ter Statuta
 18. Potrditev Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2015
 19. Postavitev nove prometne signalizacije
 20. Poročila odborov in komisij

21.Vprašanja in  pobude 

 Dodatno gradivo - predlog:

1. Podpora Luki Koper v prizadevanjih za izgradnjo II. tira

2. Potrditev DIIP - cesta Goriče

 

Številka:  032-0001/2016-01

Divača:   26.01.2016

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

Celotno gradivo