JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA Odloka o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Divača

datum: 23.02.2016

kategorija: Novice občinskega sveta

 V skladu z določili Resolucije o normativni dejavnosti  (ReNDej), ki zavezuje tudi samoupravne lokalne skupnosti in s katero je Državni zbor RS določil, da je treba pri pripravi predpisov določiti standarde sodelovanja javnosti, da se dosegajo boljša kakovost, čim večja družbena sprejemljivost in utemeljenost predpisov se je Občinski svet Občine Divača odločil, da se  predlog Odloka o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Divača, po predstavitvi predloga in izvedeni prvi obravnavi na občinskem svetu, da v javno razpravo, ki traja  najmanj 15 dni. 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) pa določa, da je vsak organ dolžan posredovati v svetovni splet predloge predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa. V skladu z določilom tretjega odstavka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja pa mora organ (župan) objaviti predlog predpisa vsaj 7 dni pred njegovo izdajo.

Javna razprava poteka od torka  23.02.2016  do petka 11.03.2016.

Predlog Odloka o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Divača se objavi na internetni strani Občine Divača www.divaca.si, pisni izvod pa je na vpogled na sedežu občinske uprave občine Divača v času uradnih ur.

 V času javne razprave obravnavajo predlog Odloka o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Divača delovna telesa sveta, sveti ožjih delov občine ter zainteresirana javnost.

Pripombe in predlogi k predlogu Odloka se pošljejo županji Občine Divača:

  • pisno na naslov: Kolodvorska ulica 3a, 6215  Divača, z dopisom »Pripombe na predlog Odloka o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Divača«,
  • v elektronski obliki na elektronski naslov: obcina@divaca.si ali
  • osebno z vpisom v knjigo pripomb, ki se nahaja v sejni sobi Občine Divača.

  

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

Sklep o javni razpravi

Predlog Odloka o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Divača