Sklic 11. redna seja Občinskega sveta

datum: 08.04.2016

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15)   

 SKLICUJEM  11. redno sejo  Občinskega sveta  

v četrtek dne 21.4.2016 ob 17. uri,  v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača

 

Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje OS.

 

Za 11. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

 

1.   Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje

2.   Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2015

3.  Dopolnjen predlog Rebalans proračuna Občine Divača za leto 2016

      ( Rebalans proračuna Občine Divača za leto 2016, Dodatni sklep)

4.   Odlok o  merilih in postopkih za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del  na objektih v občini Divača –  II. obravnava

5.   Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda Območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov« - skrajšani postopek

6.   Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača.

7.   Izvajanje programov javnih  del v letu 2016 v občini Divača

8.   Predlog izdaje soglasja k sklepu sveta javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola  dr. Bogomira  Magajne Divača glede razporeditve presežka prihodkov  nad odhodki

9.   Potrditev letnega programa vzdrževanja naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave za leto 2016

10.   Izločitev iz javnega dobra – parc. št. 2639/41 k.o. 2441-Dolenja vas

11.   Izločitev iz javnega dobra – parc. št. 2639/40 k.o. 2441-Dolenja vas

12.   Dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine Divača za leto 2016

13.   Sklepi o potrditvi DIIP-ov (Dokument identifikacije investicijskega projekta):

 

 14.   Imenovanje:

 

 15.   Poročila odborov in komisij

 

16.   Vprašanja in  pobude 

 

Dodatne točke, ki se jih bo umestilo na dnevni red:

1. Poročilo Nadzornega odbora Občine Divača

2. Predlog sklepa-prometna signalizacija Gornje Ležeče

3. Seznanitev s predlogom Strategije LAS Krasa in Brkinov za novo programsko obdobje

4. Pismo Civilne iniciative za Lipico v zvezi s predlogom Zakona o kobilarni Lipica - v vednost

5. Predlog  Pravilnika o spremembi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Divača za programsko obdobje 2015-2020 in Uradno prečiščenega besedila

 

Številka:  032-0003/2016-01

Divača:    8.4.2016

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

Celotno gradivo