Sklic 13. redne seje občinskega sveta

datum: 14.06.2016

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15)   

 SKLICUJEM  13. redno sejo  Občinskega sveta  

v četrtek dne 23.6.2016 ob 17. uri,  v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača

 

Pregled in potrditev zapisnikov: 11.redne seje in 12. redne seje  ter 5. dopisne seje OS.

 

Za 13.  redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

 1. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje
 2. Poročilo o delovanju javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana

 3. Predlog Odloka o ukinitvi Medobčinske notranje revizijske službe –organa skupne občinske uprave  občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana – (prva in druga obravnava)

 4. Predlog Odloka o JZP za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Energetska sanacija in prenova javnih stavb Občine Divača« popravljen  - skrajšani postopek

  Predlog Odloka o JZP za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Energetska sanacija in prenova javnih stavb Občine Divača« - skrajšani postopek
 5. Predlog sklepa - Soglasje k poravnavi v postopku tožbe Policijske postaje v Divači

 6. Seznanitev z Letnim poročilom za leto 2015 o izvajanju socialno varstvene storitve »POMOČ DRUŽINI NA DOMU« kot socialne oskrbe na domu v občini Divača

 7. Predlog izdaje soglasja k ceni za izvajanje socialno varstvene storitve »POMOČ DRUŽINI NA DOMU« kot socialne oskrbe na domu v občini Divača

 8. Predlog izdaje soglasja k številu in vrsti oddelkov,  vrsti  programov,  določitvi poslovnega časa, sistemizaciji delovnih mest v javnemu Vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtec Sežana v šolskem  letu  2016/2017

 9. Predlog Sklepa o določitvi cene programov javnega Vzgojno- izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana

 10. Predlog izdaje soglasja k sklepom Sveta Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica

 11. Predlog izdaje soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki  javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana

 12. Izločitev parcel iz javnega dobra

 13. Postavitev prometne signalizacije

 14. Potrditev DIIP  (dokumenta identifikacije investicijskega projekta) za postajališče za avtodome

 15. Potrditev DIIP  z oceno možnosti javno-zasebnega partnerstva za Energetsko prenovo Zdravstvenega doma Divača in Podružnične šole Vreme - popravljen

  Potrditev DIIP  z oceno možnosti javno-zasebnega partnerstva za Energetsko prenovo Zdravstvenega doma Divača in Podružnične šole Vreme
 16. Potrditev DIIP za kanalizacijsko omrežje v vaseh Betanija, Matavun, Škocjan

 17. Informacija o 2. javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Divača in okoljskega poročila z dodatkom za presojo sprejemljivosti  vplivov izvedbe OPN na varovana območja

 18. Občinske nagrade za leto 2016

 19. Poročila odborov in komisij 

 

20. Pobude in vprašanja 

 

 Številka:  032-0009/2016-01

Divača:    6.6.2016

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

Celotno gradivo