Sklic 14.redne seje občinskega sveta

datum: 17.09.2016

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15)  

SKLICUJEM 14. redno sejo  Občinskega sveta  

v petek,  dne 30.9.2016 ob 17. uri, v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

Pregled in potrditev: zapisnik 13. redne seje  in zapisnik 6. dopisne seje OS.

 

Za 14.  redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

1.       Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje

2.       Poročilo o izvrševanju proračuna občine Divača v prvem polletju

3.       Rebalans 2 proračuna občine Divača za leto 2016  

4.       Predlog Pravilnika o dovolilnicah za vožnjo vozil na območjih omejenega prometa Občine Divača

5.       Predlog sklepa o ureditvi prepovedi prometa motornih vozil

6.       Dopolnitev načrta pridobivanja in načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Divača za leto 2016

7.       Preklic sklepa o izločitvi zemljišča iz javnega dobra

8.       Podelitev statusa javnega dobra

9.       Predstavitev idejnih zasnov  projektov v občini Divača

10.    Poročila odborov in komisij

  • Statutarno pravna komisija (21.9.2016)
  • Odbor za gospodarstvo in okolje (21.9.2016)
  • Odbor za finance (21.9.2016)
  • Odbor za negospodarstvo (21.9.2016)

 

11.    Pobude in vprašanja 

 

Številka:  032-0012/2016-01

Divača:    13.9.2016

 

Županja Občine Divača

 Alenka Štrucl Dovgan

 

Celotno gradivo