Sklic 15. redne seje občinskega sveta

datum: 08.12.2016

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15)   

 

SKLICUJEM  15. redno sejo  Občinskega sveta  

v četrtek ,  dne 15.12.2016 ob 16. uri,  v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

Pregled in potrditev:  Zapisnik 14. redne seje  in  Zapisnik 7. dopisne seje OS.

 

Za 15. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

1.       Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje

2.       Predlog proračuna Občine Divača za leto 2017 in leto 2018

3.       Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta

4.       Imenovanje člana v:

 5.       Predlog Sklepa  o izdaji soglasja k spremembam Statuta Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov

6.       Predlog Sklepa o določitvi vrednosti tičke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Divača za leto 2017

7.       Predlog Sklepov za podaljšanje najemnih pogodb za stanovanja

8.       Poročila odborov in komisij

 9.       Pobude in vprašanja   

 

Dodatna točki:

Predlog  sklepa o  oprostitvi dela komunalnega prispevka 

Poročilo o zaključeni investiciji: Cesta v Potok

 

 

Številka:  032-0016/2016-01

Divača:    5.12.2016

 

Županja Občine Divača

  Alenka Štrucl Dovgan

 

Celotno gradivo