JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE DIVAČA ZA LETO 2017

datum: 19.12.2016

kategorija: Novice občinskega sveta

 V skladu z določili Resolucije o normativni dejavnosti  (ReNDej), ki zavezuje tudi samoupravne lokalne skupnosti in s katero je Državni zbor RS določil, da je treba pri pripravi predpisov določiti standarde sodelovanja javnosti, da se dosegajo boljša kakovost, čim večja družbena sprejemljivost in utemeljenost predpisov se je v Poslovniku občinskega sveta določilo, da se  predlog Odloka o proračunu občine, po predstavitvi predloga in izvedeni splošni razpravi, da v javno razpravo, ki traja  najmanj 15 dni. Sklep o navedenem sprejme občinski svet.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) pa določa, da je vsak organ dolžan posredovati v svetovni splet predloge predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa. V skladu z določilom tretjega odstavka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja pa mora organ (župan) objaviti predlog predpisa vsaj 7 dni pred njegovo izdajo.

Javna razprava poteka od ponedeljka 19.12.2016 do ponedeljka 9.1.2017.

Predlog Proračuna Občine Divača za leto 2017 se objavi na internetni strani Občine Divača www.divaca.si, pisni izvod pa je na vpogled na sedežu občinske uprave občine Divača v času uradnih ur.

 V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna delovna telesa sveta, sveti ožjih delov občine ter zainteresirana javnost. Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županji Občine Divača:

  • pisno na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215  Divača, z dopisom »Pripombe na predlog proračuna 2017«,
  • v elektronski obliki na elektronski naslov: obcina@divaca.si ali
  • osebno z vpisom v knjigo pripomb, ki se nahaja v sejni sobi Občine Divača.

  

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

Sklep o javni razpravi

Predlog proračuna Občine Divača za leto 2017