Sklic 17. redne seje občinskega sveta

datum: 16.03.2017

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15)   

 

SKLICUJEM 17. redno sejo  Občinskega sveta  

v sredo,  dne 29.3.2017 ob 17. uri,   v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje OS  in 8. dopisne seje OS.

 

Za 17. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

1.      Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje

2.      Poročilo OVK o izvedbi nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Divača v volilni enoti 2 in potrditev mandata izvoljenemu članu Občinskega sveta Občine Divača

3.      Predlog Pravilnika o sofinanciranju zdravljenja čebeljih družin na območju občine Divača

4.      Soglasje k imenovanju :

5.      Imenovanje predstavnikov Občine Divača v Svet zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača

6.      Imenovanje člana v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in  Odbor za negospodarstvo

7.      Predlog izdaje soglasja k sklepu Sveta javnega  vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola  dr. Bogomira  Magajne Divača glede razporeditve presežka  prihodkov  nad odhodki

8.      Poročilo o poslovanju  javnega  vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača v letu 2016

9.      Izvajanje programov javnih  del v letu 2016 v občini Divača

10.  Predlog izdaje soglasja k sofinanciranju  izvajanja dodatnih programov v letu 2017

11.  Predlog Letnega programa športa v občini Divača za leto 2017

12.  Predlog Letnega programa kulture  v občini Divača za leto 2017

13.  Predlog spremembe cenika za letne najemnine za grobna polja

14.  Predlog letnega programa urejanja in vzdrževanja pokopališč za leto 2017

15.  Sklepi o izločitvi parcel  iz javnega dobra:  parc. št. 1052/7 k.o. Senadole;  parc. št. 1073/7 k.o. Divača; parc. št. 2671/11 k.o. Dolenja vas

16.  Predlog sklepa o potrditvi Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2016 in Plan izvajanja aktivnosti za leto 2017

17.  Predlog sklepa o potrditvi DIIP (Dokumenta identifikacije investicijskega projekta) za projekte:

18.  Predlog sklepa o potrditvi IP (Investicijskega projekt)  za projekt »Ureditev pločnikov v Senožečah«

19.  Predstavitev projekta SMART GRID  - Eles Divača

20.  Predstavitev planov Telekom Slovenije

21.  Poročilo o varnostnih razmerah v občini Divača v letu 2016 (MIR, Policija)

22.  Poročilo o delu nadzornega odbora v letu 2016

23.  Poročilo o opravljenem nadzoru nad investicijo »Obnova stare šole v Divači in Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija ''Alisto – na krilih zgodovine''«

24.  Poročilo obiska posameznih vasi v občini Divača

25.  Poročila odborov in komisij

 

26.  Pobude in vprašanja      

1. Dodatna točka:   Dopolnitev nacrta razpolaganja_OS_2017

2. Dodatna točka:   Potrditev partnerstva v projektu Satureja

 

Številka:  032-0006/2017-01

Divača:    06.03.2017

 

Županja Občine Divača

 Alenka Štrucl Dovgan

 

 

Celotno gradivo