Sklic 18. redne seje Občinskega sveta

datum: 16.05.2017

kategorija: Novice občinskega sveta

  

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15)   

 

SKLICUJEM 18. redno sejo  Občinskega sveta  

v torek,  dne 30.05.2017 ob 17. uri,   v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

 

Pregled in potrditev zapisnika 17. redne  seje OS.

 

Za 18. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

 

 1. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje
 2. Zaključni račun proračuna občine Divača za leto 2016
 3. Predlog Odloka  o dopolnitvi  odloka o proračunu občine Divača za leto 2017 – skrajšani postopek  in Predlog sklepa -  soglasje za zadolžitev Kraškega vodovoda
 4. Predlog Sklepa   - odpis zapadlih terjatev
 5. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana – prva obravnava
 6. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kamnoloma Laže-1, 2. etapa
 7. Predlog Sklepa - sprememba prometne signalizacije na občinski cesti Famlje-Zavrhek
 8. Izločitev  parcel iz javnega dobra
 9. Poročilo o poslovanju in izvajanju javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v letu 2016
 10. Letni program javne službe javne razsvetljave v letu 2017 s prilogami.
 11. Seznanitev z Letnim poročilom za leto 2016 o izvajanju socialno varstvene storitve »POMOČ DRUŽINI NA DOMU« kot socialne oskrbe na domu v občini Divača
 12. Predlog izdaje soglasja k ceni za izvajanje socialno varstvene storitve »POMOČ DRUŽINI NA DOMU« kot socialne oskrbe na domu v občini Divača (uskladitev cen storitve glede na rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2017)
 13. Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe Urejanja in vzdrževanja pokopališč in izvajanja pogrebnih storitev v občini Divača za leto 2016
 14. Letno poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
 15. Predlog sklepa o potrditvi novih cen storitev oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod in storitev povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN v Občini Divača
 16. Imenovanje predstavnika Občine Divača v Skupščino javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.
 17. Občinske nagrade za leto 2017
 18. Poročila odborov in komisij

19.  Pobude in vprašanja  

Priloge k točki 6 (velikost 100Mb)

Celotno gradivo

 

Številka:  032-0008/2017-01

Divača:   11.05.2017

 

Županja Občine Divača                                                                                                                                                    Alenka Štrucl Dovgan