Sklic 19. redne seje Občinskega sveta

datum: 06.10.2017

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15)   

 

SKLICUJEM 19. redno sejo  Občinskega sveta  

v četrtek,  dne 19.10.2017 ob 17. uri,   v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

Pregled in potrditev zapisnikov  18. redne seje, 9. dopisne seje  in 10. dopisne  seje OS.

 

Za 19. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

1.  Volitev predstavnika v volilno telo za volitve članov državnega sveta

2.  Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje

3. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Divača v prvem polletju 2017

4. Predlog proračuna Občine Divača za  leto 2018

5. Predlog Sprememb Statuta Občine Divača

6. Predlog Odloka o ustanovitvi   Sveta za preventivo  in vzgojo cestnega prometa – I in II. obravnava

7. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe  zbiranja določenih vrst  komunalnih odpadkov na območju občine Divača – I. obravnava

8.  Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Divača – I. obravnava

9.  Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo  stavbnega zemljišča v občini Divača – I. obravnava

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Laže-1, 2. etapa

11.  Predlog dopolnitve letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Divača za leto 2017

12.  Predlog izdaje sklepa  o določitvi cene programov javnega zavoda Vrtec Sežana

13.  Imenovanje predstavnika Občine Divača v:

-          Svet javnega zavoda Park Škocjanske jame

-          Svet javnega zavoda ORA Krasa in Brkinov      

14.  Poročila odborov in komisij:

15.  Pobude in vprašanja  

 

Celotno gradivo                                                                                                                            

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan                                                                                                 

 

 

 

Številka:  032-0013/2017-01

Divača:  26.09.2017