Sklic 20. redne seje Občinskega sveta

datum: 24.11.2017

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15)

SKLICUJEM 20. redno sejo  Občinskega sveta  

v torek,  dne 5.12.2017 ob 16. uri,   v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

Pregled in potrditev zapisnikov  19. redne  in 11. dopisne  seje OS.

 

Za 20. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

1.  Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje

2.  Predlog proračuna Občine Divača za  leto 2018II. obravnava

3.  Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe  zbiranja določenih vrst  komunalnih odpadkov na območju občine Divača II. obravnava

4.  Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo  stavbnega zemljišča v občini Divača II. obravnava

5.  Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini DivačaII. obravnava

6. Predlog Odloka o  ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo SežanaII. obravnava

7.  Mnenje  k imenovanju direktorice  Kosovelove knjižnice Sežana

8. Imenovanje:

9.  Sklepi o podaljšanju najemnih pogodb

10.  Postavitev prometne signalizacije  -  popravek gradiva

11.  Podelitev stavbne pravice

12.  Poročilo nadzornega odbora o izvedenem nadzoru »Pregled poslovanja KS Dolnje Ležeče«

13.  Poročila odborov in komisij

14. Pobude in vprašanja  

 

Celotno gradivo

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan                                                                                                 

  

Številka:  032-0017/2017-01

Divača:  23.11.2017