Sklic 21.redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 26.02.2018

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15)

  SKLICUJEM 21. redno sejo  Občinskega sveta  

v sredo,  dne 14.3.2018 ob 17. uri,  v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

Pregled in potrditev zapisnika  20. redne  seje OS.

 

Za 21. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED

1.      Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje

2.      Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Divača

3.      Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva  in podeželja v občini Divača

4.      Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dovolilnicah za vožnjo vozil na območjih omejenega prometa Občine Divača

5.      Usklajen predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Divača

         Priloge k Predlogu OPN 

6.      Letni program javne službe javne razsvetljave v letu 2018

7.    Predlog izdaje soglasja k sofinanciranju izvajanja dodatnih programov v letu 2018 v občini Divača

8.    Izvajanje programov javnih del v letu 2018 v občini Divača

9.    Predlog Lokalnega programa  za kulturo Občine Divača za leto 2018

10.    Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju  športa v občini Divača - postopki in merila za sofinanciranje letnega programa športa v občini  Divača - 1. obravnava  in  Predlog Sklepa o javni razpravi predloga Odloka 

11.    Predlog povrnitve stroškov od doma do OŠ Divača

12.    Poročila odborov in komisij

13.    Pobude in vprašanja  

Dodatna točka 1. Predlog sklepa P_P - visina gradnje

Dodatna točka 2. Predlog sklepa o delni oprostitvi komunalnega prispevka

Dodatna točka 3. Predog sklepa Ravnanje z nepremičnim premoženjem 


Celotno gradivo (brez prilog k predlogu OPN)

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan                                                                                                 

  

Številka:  032-0001/2018-01

Divača:    26.2.2018