JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE DIVAČA V LETU 2018

datum: 26.03.2018

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi  Odloka o podeljevanju priznanj občine Divača (Uradni list RS, št. 37/13) in Odloka o praznikih občine Divača (Uradni list RS, št. 37/13), Občina Divača, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja   objavlja 

 JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE DIVAČA V LETU 2018

 

1.  Priznanje občine Divača so najvišja priznanja občine za dosežke občanov in drugih posameznikov, organizacij, društev, zavodov, podjetij in drugih pravnih oseb, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj, ugled in promocijo občine na javnem, gospodarskem, družbenem, kulturnem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem in raznih drugih področjih življenja in dela.

 

2. Priznanja občine Divača so:

Naziv častni občan Občine Divača

Naziv častnega občana Občine Divača se podeli posameznikom, ki so s svojim dolgoletnim delom  trajno prispevali k razvoju družbe, utrjevanja miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti oziroma k ugledu in razvoju občine.

Naziv častnega občana Občine Divača se lahko podeli tudi inovatorjem, izumiteljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so s svojim dolgoletnim delom prispevali k trajnemu napredku in razvoju ter ugledu občine.

V posameznem letu se lahko podeli največ en naziv častni občan.

Naziv častni občan lahko dobi tudi tuji državljan.

 

Priznanje Občine Divača

Priznanje Občine Divača se podeljuje za izjemne prispevke k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu občine na gospodarskem, okoljskem, kulturnem, športnem in humanitarnem področju ter na drugih splošno koristnih področjih delovanja v občini in širši skupnosti

Enako priznanje se lahko posamezniku ali pravni osebi podeli samo enkrat.

V posameznem letu se lahko podelijo največ 3 priznanja.

 

Plaketa Občine Divača

Plaketa Občine Divača se lahko podeli za uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem področju ter na drugih področjih, ki pomembno prispevajo k nadaljnjemu razvoju občine.

Plaketa Občine Divača se lahko podeli za uspešno sodelovanje drugim lokalnim oziroma prijateljskim skupnostim, uglednim gostom oziroma delegacijam, ki obiščejo občino.

Plaketa Občine Divača se podeljuje tudi za enkratna dejanja za vaške in občinske zadeve.

Enako priznanje se lahko  posamezniku ali pravni osebi podeli samo enkrat.

 

3. O podelitvi priznanj občine Divača odloča Občinski svet občine Divača na predlog Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).

Na predlog komisije Občinski svet s sklepom določi število posameznih priznanj, ki se podelijo v tekočem letu.

 

4. Pobudniki za podelitev priznanj  Občine Divača so lahko občani, skupine občanov, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja in druge organizacije ter skupnosti.

Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.

 

5. Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati poleg natančnih podatkov o kandidatu tudi ustrezno utemeljitev predloga (strnjena obrazložitev predloga) ter navedbo za katero priznanje kandidira.

Nepravočasnih in nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.

 

 6. Predloge je potrebno vložiti osebno ali po pošti v zaprti ovojnici z oznako:

»Ne odpiraj – Razpis za podelitev priznanj občine Divača« do vključno  20.04.2018, do 12:00 na naslov:   OBČINA DIVAČA, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača

  Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Občini Divača, Kolodvorska 3a,  tel. št.:  05/7310-930 ali po e-pošti: obcina@divaca.si

 

Številka: 094-0001//2018-01

Divača,  24.3.2018

 

 ŽUPANJA OBČINE DIVAČA:             Alenka Štrucl Dovgan

 

Razpis