Sklic 23.redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 22.05.2018

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15)

  

SKLICUJEM 23. redno sejo  Občinskega sveta  

v sredo, dne 30.5.2018 ob 16. uri,   v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

Pregled in potrditev zapisnikov  21. redne seje  OS  in  22. redne  seje OS.

Za 23. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

 1. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje
 2. Zaključni račun  proračuna Občine Divača za leto 2017, Poročilo NO o pregledu ZR
 3. Poročilo o delu Nadzornega odbora  
 4. Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju  športa v občini Divača - postopki in merila za sofinanciranje letnega programa športa v občini  DivačaII. obravnava
 5. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana
 6. Predlog Odloka o turistični taksi v občini Divača   -  skrajšan postopek
 7. Predlog Odloka o pokopališkem redu v občini DivačaI. obravnava
 8. Predlog izdaje soglasja k ceni za izvajanje socialno varstvene storitve »POMOČ DRUŽINI NA DOMU« kot socialne oskrbe na domu v občini Divača
 9. Predlog izdaje soglasja k sklepu Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomira  Magajne Divača glede razporeditve presežka  prihodkov nad odhodki
 10. Predlog izdaje soglasja Javnemu  zavodu Kosovelova knjižnica Sežana glede poravnave razlike odhodkov nad prihodki za leto 2017
 11. Potrditev Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega  energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2017 in Plan izvajanja aktivnosti za leto 2018
 12. Postavitev prometne signalizacije v Kačičah
 13. Imenovanje Občinske volilne komisije
 14. Soglasje k imenovanju direktorice JZ Zdravstveni dom Sežana
 15. Občinska priznanja za leto 2018
 16. Poročila odborov in komisij:

      17. Pobude in vprašanja

 

 Celotno gradivo

                                                                                                                                

Županja Občine Divača: 

Alenka Štrucl Dovgan

 

Številka:  032-0005/2018-01

Divača:    14.5.2018