Sklic 24.redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 08.06.2018

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15)

  

SKLICUJEM 24. redno sejo  Občinskega sveta  

v torek ,  dne 19.06.2018 ob 17. uri,   v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 Pregled in potrditev zapisnika 23. seje OS .

 Za 24. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

 1.  Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS  in poročilo županje
 2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2018
 3. Poročilo Nadzornega odbora o izvedenih nadzorih: RC Divača, Cesta v Potok
 4. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju  občine Sežana (zajema Občine Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana)
 5. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Divača
 6. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki
 7. Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev  v občini Divača za leto 2017
 8. Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe zbiranje  in prevoz komunalnih odpadkov v občini Divača za leto 2017
 9. Predlog Letnega programa športa v občini Divača za leto 2018
 10. Predlog izdaje soglasja k številu in vrsti oddelkov, vrsti programov, določitvi poslovnega časa, sistemizaciji delovnih mest v javnemu Vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtec Sežana v šolskem  letu  2018/2019
 11. Seznanitev z Letnim poročilom za leto 2017 o izvajanju socialno varstvene storitve »POMOČ DRUŽINI NA DOMU« kot socialne oskrbe na domu v občini Divača
 12. Poročilo o poslovanju in izvajanju javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v letu 2017
 13. Izdaja Soglasja k imenovanju direktorice Območne razvojne agencije  »ORA Krasa in Brkinov«
 14. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018
 15. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Divača
 16. Poročila odborov in komisij
 17. Pobude in vprašanja

 

 Celotno gradivo

                                                                                                                                

Županja Občine Divača: 

Alenka Štrucl Dovgan

 

Številka:  032-0008/2018

Divača:    6.6.2018