Sklic 26. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 12.10.2018

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15)

  

 SKLICUJEM 26. redno sejo  Občinskega sveta  

v  sredo,  dne 24.10.2018 ob 16. uri,   v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

Pregled in potrditev zapisnika 25. seje OS .

 

Za 26. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

1.      Poročilo županje

2.      Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Divača

3.      Poročilo Nadzornega odbora

4.      Predlog Odloka o podeljevanju priznanj občine Divača 

5.      Predlog Odloka o mladih v občini Divača 

6.      Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Divača 

7.      Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Divača 

8.      Predlog Odloka o predkupni pravici Občine Divača

9.      Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Divača. št. 4 

10.  Seznanitev s pobudo za ureditev OPPN v Divači (EUP DI-88)

11.  Izločitev parcel iz javnega dobra

12.  Potrditev oz. zavrnitev vlog za odkup parcel

13.  Imenovanje nadomestnega člana v SPV

14.  Predlog prometne ureditve v severnem delu Dolnjih Ležeč

15.  Predstavitev in sprejem akcijskega plana zelene sheme slovenskega turizma

16.  Pobude in vprašanja

 

Dodatne točke:

Dod 1.  Predlog avtentične razlage 19.člena OPN

 

 Celotno gradivo

                                                                                                                                

Županja Občine Divača: 

Alenka Štrucl Dovgan

 

Številka:  032-0013/2018-01

Divača:    10.10.2018