KONSTITUTIVNA SEJA - 1. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

datum: 03.12.2018

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 14. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št.  4/14, 24/14, 5/15, 55/17) in  8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 9/15),   

 

SKLICUJEM  konstitutivno redno sejo  Občinskega sveta 

v četrtek,  dne  06.12.2018 ob 18. uri, v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

DNEVNI  RED:

1.    Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta  

2.    Poročilo občinske volilne komisije o izvolitvi članov občinskega sveta in župana

3.    Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana

4.    Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta

5.    Poročilo mandatne komisije in ugotovitve izvolitve župana

6.    Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Številka:  032-0015/2018-01

 

Divača:    29.11.2018

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan