Sklic 3. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 16.01.2019

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15)

   

SKLICUJEM  3. redno sejo  Občinskega sveta  v  sredo,  dne 23.1.2019 ob 17.00,   

v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

 Pregled in potrditev zapisnika  2. redne  seje OS.

 

Za 3. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

1.    Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje

2.    Predlog proračuna Občine Divača

3.    Predlog Spremembe Statuta in Poslovnika  Občine Divača

4.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristojnostih in nalogah KS v občini Divača

5.    Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave

6.    Imenovanje:

 7.    Predlog letnega programa urejanja in vzdrževanja pokopališč

8.    Informacija o vrednosti točke za izračun NUSZ v letu 2019

9.    Poročila odborov in komisij:

 10.  Pobude in vprašanja    

 

Celotno gradivo

 

 Županja Občine Divača                                                                                                                                

  Alenka Štrucl Dovgan                                                                                                

 

Številka:  032-0001/2019-01

Divača:   09.01.2019