Sklic 4.redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 04.03.2019

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 4/19) in           21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15, 4/19),

  

SKLICUJEM 4. redno sejo  Občinskega sveta  v  sredo,  dne 13.3.2019 ob 17.00, 

v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

 Pregled in potrditev zapisnika  3. redne  seje OS.

 

Za 4. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

 1. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje
 2. Predlog proračuna Občine Divača za  leto 2019
 3. Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen in Divača
 4. Potrditev Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega   energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2018 in Plan izvajanja aktivnosti za leto 2019
 5. Uskladitev mej občin z mejami parcel
 6. Predlog izdaje soglasja k sofinanciranju izvajanja dodatnih programov v letu 2019 v občini Divača
 7. Izvajanje programov javnih del v letu 2019 v občini Divača
 8. Predlog Letnega programa športa v občini Divača za leto 2019
 9. Predlog Lokalnega programa  za kulturo Občine Divača za leto 2019
 10. Imenovanje članov v Odbore
 11. Poročilo odborov in komisij:
 • Odbor za finance
 • Odbor za negospodarstvo
 • Odbor za gospodarstvo in okolje
 • Statutarno pravna komisija
 • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

12. Pobude in vprašanja

 

Celotno gradivo

 

Županja Občine Divača                                                                                                            Alenka Štrucl Dovgan                                                                                                

 

Številka:  032-0004/2019-01

Divača:   15.2.2019