Sklic 5. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 06.05.2019

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 4/19) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15, 4/19),

  

 

SKLICUJEM  5. redno sejo  Občinskega sveta  v  sredo,  dne 15.5.2019 ob 17.00,   

v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

Pregled in potrditev Zapisnika  4. redne  seje OS.

 

Za 5. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

 

 1. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje
 2. Zaključni račun proračuna občine Divača za leto 2018
 3. Letni program javne službe javne razsvetljave v letu 2019
 4. Poročilo o poslovanju in izvajanju javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v letu 2018
 5. Avtentična razlaga 5. odstavka 21. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Divača.
 6. Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje pokopališč« in«izvajanje pogrebnih storitev«
 7. Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe »Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov« v občini Divača za leto 2018
 8. Seznanitev z Letnim poročilom za leto 2018 o izvajanju socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« kot socialne oskrbe na domu v občini Divača
 9. Predlog izdaje soglasja k ceni za izvajanje socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« kot socialne oskrbe na domu v občini Divača
 10. Predlog izdaje soglasja k sklepu Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola         dr. Bogomira  Magajne Divača glede razporeditve presežka  prihodkov nad odhodki
 11. Preklic Sklepa Občinskega sveta o dodatni ugodnosti glede plačila programa v vrtcu za 3. otroka
 12. Predlog sklepa o potrditvi novih cen storitev oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod in storitev povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN v Občini Divača
 13. Imenovanja: članov v občinske odbore in v Svet  lokalnih skupnosti CSD Južna Primorska
 14. Občinska priznanja za leto 2019
 15. Poročilo odborov in komisj:

16.   Pobude in vprašanja

Dodatna točka 1:  Izločitev iz javnega dobra

Dodatna točka 2:  Sprememba prometne signalizacije - cesta Matavun - Lokev

Dodatna točka 3:  Sprememba prometne signalizacije - omejitev tovornega prometa SI-9 

 

Celotno gradivo

 

Županja Občine Divača                                                                                                                                

  Alenka Štrucl Dovgan

 

 

Številka:   032-0009/2019-01

Divača:  23.4.2019