Sklic 6. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 24.09.2019

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 4/2019) in

21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15, 4/2019),

  

SKLICUJEM  6. redno sejo  Občinskega sveta  v  sredo,  dne 2.10.2019 ob 17.00,   

v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

 Pregled in potrditev zapisnika :

 

Za 6. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

 1.  Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje
 2. Poletno poročilo o izvrševanje proračuna občine Divača za leto 2019
 3. Predlog izdaje soglasja k Statutu javnega zavoda  Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana
 4. Predlog izdaje soglasja k Sklepu ZGRS Sežana k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018, za namen posodobitve opreme
 5. Predlog  Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica- 1. obravnava
 6. Predlog Odloka o ustanovitvi režijskega obrata – 1.obravnava
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranosti in delovnem področju občinske uprave Občine Divača
 8. Predlog izdaje Sklepa o določitvi cene programov  Vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana
 9. Obravnava vlog za odkup oz. prodajo parcel - točka se združi z 10. točko
 10. Dopolnitev programa razpolaganja s stvarnim premoženjem; Dopolnitev potrjena na Odboru
 11. Izločitev/vključitev  parcel  iz/v  JD
 12. Predlog spremembe prometne signalizacije
 13. Poročila o delu javnih zavodov: Center za socialno delo Sežana, Zdravstveni dom Sežana, Policija Sežana in MIR Sežana
 14. Poročilo odborov in komisij
 15. Odbor za finance

  Odbor za negospodarstvo

  Odbor za gospodarstvo in okolje

  Statutarno pravna komisija

  15.  Pobude in vprašanja

 

Celotno gradivo

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

 Številka:   032-0016/2019-01

Divača:    19.09.2019