Javna razprava predloga Odloka o ustanovitvi režijskega obrata

datum: 07.10.2019

kategorija: Novice občinskega sveta

 V skladu z določili Resolucije o normativni dejavnosti  (ReNDej), ki zavezuje tudi samoupravne lokalne skupnosti in s katero je Državni zbor RS določil, da je treba pri pripravi predpisov določiti standarde sodelovanja javnosti, da se dosegajo boljša kakovost, čim večja družbena sprejemljivost in utemeljenost predpisov se je  Občinski svet Občine Divača odločila, da se  predlog Odloka o ustanovitvi režijskega obrata, po izvedeni prvi obravnavi na Občinskem svetu, da v javno razpravo, ki traja  najmanj 30 dni.

 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) pa določa, da je vsak organ dolžan posredovati v svetovni splet predloge predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa. V skladu z določilom tretjega odstavka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja pa mora organ (župan) objaviti predlog predpisa vsaj 7 dni pred njegovo izdajo.

 Javna razprava poteka od ponedeljka  07.10.2019 do četrtka 07.11.2019.

 Predlog  Odloka o ustanovitvi režijskega obrata, se objavi na internetni strani Občine Divača.

 Pripombe in predlogi k predlogu  Odloka o ustanovitvi režijskega obrata se pošljejo županji Občine Divača:

  • pisno na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215  Divača, z dopisom »Pripombe na predlog   Odloka o ustanovitvi režijskega obrata «,
  • v elektronski obliki na elektronski naslov: obcina@divaca.si ali 
  • osebno z vpisom v knjigo pripomb, ki se nahaja v sejni sobi Občine Divača.

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

Sklep o javni razpravi

Predlog Odloka o ustanovitvi režijskega obrata