Sklic 9. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 23.01.2020

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 4/2019) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 9/15, 4/2019),  

 SKLICUJEM   9. redno sejo  Občinskega sveta  v sredo,  dne 5.2.2019 ob 17.00,  v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

Pregled in potrditev

 

Za 9. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED: 

 1. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje
 2. Predlog sklepa – Participativni proračun za leto 2021
 3. Predlog izdaje soglasja k sofinanciranju izvajanja dodatnih programov v letu 2020 v občini Divača
 4. Predlog Letnega programa športa v občini Divača za leto 2020
 5. Izvajanje programov javnih del v letu 2020 v občini Divača
 6. Predlog sklepa o vključitvi Občine Divača v skupno Regionalno destinacijsko organizacijo (RDO) Krasa in Brkinov
 7. Predlog Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občinah Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen in Divača
 8. Predlog letnega programa urejanja in vzdrževanja pokopališč – leto 2020
 9. Potrditev Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega   energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2019 in Plan izvajanja aktivnosti za leto 2020
 10. Imenovanje: člana nadzornega sveta  v delniški družbi KSP d. d. Sežana in  predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Vrtec Sežana
 11. Poročilo odborov in komisij
 • Odbor za finance
 • Odbor za negospodarstvo
 • Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
 • Odbor za prostorsko načrtovanje in okolje
 • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

13. Pobude in vprašanja

Dodatne točke:

1. Predlog sklepa - vzpostavitev javnega dobra lokalnega pomena

2. Predlog sprememb prometne signalizacije 

 

Celotno gradivo

 

Županja Občine Divača                                                                                                                                

Alenka Štrucl Dovgan

 

Številka:   032-0001/2020

Divača:  23.1.2020