Sklic 10. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 01.06.2020

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 4/2019) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15, 4/2019),

  

 SKLICUJEM  10. redno sejo  Občinskega sveta,  ki bo potekala v dveh delih:

dne 10.6.2020 ob 17.00 (1.del)  in dne 16.6.2020 (2.del),  v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

Pregled in potrditev zapisnika  6.dopisne seje OS in zapisnika 7. dopisne seje OS.

 Za  I. del 10. redne seje  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

 1. Informacija o izvedbi projekta »Vodno zajetje Padež«
 2. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje
 3. Rebalans proračuna Občine Divača za leto 2020
 4. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenih nadzorih
 5. Predlog izdaje soglasja k sklepu Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola   dr. Bogomira  Magajne Divača glede razporeditve presežka  prihodkov nad odhodki v letu 2019
 6. Preoblikovanje ORE
 7. Imenovanje predstavnika Občine Divača v Svet zavoda CEUV Strunjan in v Svet Zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica 
 8. Občinske nagrade 2020
 9. Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Divača – 1. branje
 10. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Divača – 1. branje
 11. Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Divača – 1. branje
 12. Financiranje političnih strank
 13. Povračilo stroškov volilne kampanje
 14. Poročilo odborov in komisij

Celotno gradivo - I.del

 

 Za  II. del 10. redne seje  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

 1. Seznanitev z Letnim poročilom za leto 2019 o izvajanju socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« kot socialne oskrbe na domu v občini Divača
 2. Predlog izdaje soglasja k ceni za izvajanje socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« kot socialne oskrbe na domu v občini Divača –  Uskladitev cen po elementih Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2020, ki jih je objavilo pristojno ministrstvo
 3. Predlog izdaje soglasja k številu in vrsti oddelkov, vrsti programov, določitvi poslovnega časa, sistemizaciji  delovnih mest v javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2020/2021
 4. Poročilo o poslovanju in izvajanju javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v letu 2019
 5. Izločitev parcel iz javnega dobra
 6. Izgradnja proge za motokros in spremljajočih objektov – predstavitev idejne zasnove
 7. Poročila JZ o delu – KNJIŽNICA, , VRTEC,  ZGRS, ZD SEŽANA, MIR
 8. Pobude in vprašanja

 Celotno gradivo - II. del

 

Županja Občine Divača                                                                                                                                

Alenka Štrucl Dovgan

 

Številka:   032-0006/2020-01

Divača:    25.05.2020