Sklic 11. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 23.07.2020

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 9/15, 4/19),

  

SKLICUJEM   11. redno sejo  Občinskega sveta, ki bo potekala v četrtek, dne 30.7.2020 ob 17.00,  v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

Pregled in potrditev zapisnika  10 redne seje OS  (1. del   in 2. del).

Za  11. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

  1. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje
  2. Informacija o pripravi osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Divača, št. 1
  3. Občinski podrobni prostorski načrt GC Senožeče – izdelava variantnih rešitev in izbor najprimernejše variante
  4. Letni program javne službe javne razsvetljave v letu 2020      
  5.  Predlog  Odloka o ukinitvi zavoda Razvojni center Divača, Zavod za razvoj podeželja (I. in II obravnava) ter predlog Sklepa  o pričetku postopka redne likvidacije zavoda Razvojni center Divača, Zavod za razvoj podeželja, Dopolnitev kadrovskega načrta za leto 2020
  6. Poročilo odborov in komisij
  7.  Pobude in vprašanja 

 

Celotno gradivo

 

Županja Občine Divača                                                                                                                                

Alenka Štrucl Dovgan

  

Številka:   032-0007/2020-01

Divača:     17.7.2020