Sklic 12. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 18.09.2020

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 9/15, 4/19),

  

SKLICUJEM  12. redno sejo  Občinskega sveta,  ki bo potekala

v sredo, dne 30.9.2020 ob 17.00,  v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

Pregled in potrditev zapisnika  11. redne seje OS .

 Za  12. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

1. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje

2. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Divača v obdobju od 01.01. do 30.06.2020

3. Predlog lokalnega programa kulture v Občini Divača za obdobje 2021-2024

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača

5. Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Divača – 2. obravnava

6. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Divača – 2. obravnava

7. Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Divača – 2. obravnava

8. Sprememba Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača

9. Seznanitev z analizo pobud za spremembe in dopolnitve OPN Občine Divača, št. 2

10.  Imenovanje :

  • člana v Nadzorni odbor Občine Divača
  • predstavnika Občine Divača v Skupščino ORE Krasa in Brkinov d.o.o.

11.  Dopolnitev načrta o razpolaganju  z občinskim premoženjem

12.  Informacija o financiranju političnih strank za leto 2020 v Občini  Divača

13.  Sprememba prometne signalizacije – Škoflje, Dane

14.  Potrditev DIIP-a za vodovod Brkini - točka se umakne

15.  Poimenovanje obnovljene dvorane v Vremah

16.  Poročilo odborov in komisij

17.   Pobude in vprašanja

 

Celotno gradivo  

                                                                                                                         

Županja Občine Divača                                                                                                                                

 Alenka Štrucl Dovgan  

 

Številka:   032-0008/2020-01

Divača:     16.9.2020