Sklic 13. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 09.11.2020

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 9/15, 4/19),

  

SKLICUJEM  13. redno sejo  Občinskega sveta, ki bo potekala v sredo, dne 11.11.2020 ob 17.00,  – video konferenca.

 

 

Pregled in potrditev zapisnika  12. redne seje OS .

 

Za  13. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

 

  1. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje
  2. Predlog proračuna Občine Divača za leto 2021   - točka se umakne
  3. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Divača – 2.obravnava
  4. Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Divača – 2. obravnava
  5. Predlog -  Sklep o določitvi cene programov  Vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana
  6. Predlog - Mnenje k predlogu strateškega načrta Kosovelove knjižnice Sežana
  7. Imenovanje:
  • predstavnika Občine Divača v Skupščino ORE Krasa in Brkinov
  • člana v Nadzorni odbor

8. Poročilo odborov in komisij

9. Pobude in vprašanja

 

Celotno gradivo  

                                                                                                                         

Županja Občine Divača                                                                                                                                

 Alenka Štrucl Dovgan  

 

Številka:   032-0009/2020-01

Divača:     30.10.2020