Sklic 14. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 08.12.2020

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 9/15, 4/19),

  

 SKLICUJEM 14. redno sejo  Občinskega sveta, ki bo potekala v sredo, dne 16.12.2020 ob 17.00,  

na daljavo - preko videokonference.

 

Pregled in potrditev zapisnika  13. redne seje OS .

 

Za  14 redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

  1.  Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje
  2. Predlog proračuna Občine Divača za leto 2021
  3. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Kancijana na Barki za kulturni spomenik lokalnega pomena
  4. Seznanitev z dodatno opredelitvijo do pobud za spremembe in dopolnitve OPN Občine Divača, št. 2 - pobude pod zaporedno št. 21, 22, 23 in 34
  5. Informacija o pripravi osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN GC Senožeče
  6. Imenovanje:
  • članov v Nadzorni odbor Občine Divača
  • predstavnika Občine Divača v Razvojni svet regije Istra­-Kras-Brkini
  • skupnega predstavnika Občin Hrpelje-Kozina, Komen in Divača v svet javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana
  • kandidatov za sodnike porotnike

7.      Poročilo odborov in komisij

8.      Pobude in vprašanja

 

   Celotno gradivo

                                                                                                                        

 Županja Občine Divača:                                                                                                                                

 Alenka Štrucl Dovgan