JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE DIVAČA ZA LETO 2021

datum: 18.12.2020

kategorija: Novice občinskega sveta

 

JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE DIVAČA ZA LETO 2021

 

V skladu z določili Resolucije o normativni dejavnosti  (ReNDej), ki zavezuje tudi samoupravne lokalne skupnosti in s katero je Državni zbor RS določil, da je treba pri pripravi predpisov določiti standarde sodelovanja javnosti, da se dosegajo boljša kakovost, čim večja družbena sprejemljivost in utemeljenost predpisov se je v Poslovniku občinskega sveta določilo, da se  predlog Odloka o proračunu občine, po predstavitvi predloga in izvedeni splošni razpravi, da v javno razpravo, ki traja  najmanj 15 dni. Sklep o navedenem sprejme občinski svet.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) pa določa, da je vsak organ dolžan posredovati v svetovni splet predloge predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa. V skladu z določilom tretjega odstavka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja pa mora organ (župan) objaviti predlog predpisa vsaj 7 dni pred njegovo izdajo.

Javna razprava poteka od petka 18.12.2020 do petka 15.01.2021.

Predlog Proračuna Občine Divača za leto 2021 se objavi na internetni strani Občine Divača www.divaca.si.

V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna delovna telesa sveta, sveti ožjih delov občine ter zainteresirana javnost. Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županji Občine Divača:

  • pisno na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215  Divača, z dopisom »Pripombe na predlog proračuna Občne Divača za leto 2021« ali
  • v elektronski obliki na elektronski naslov:  

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

Sklep o javni razpravi

Predlog Proračuna Občine Divača za leto 2021