Sklic 16. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 01.04.2021

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 9/15, 4/19),

    

SKLICUJEM 16. redno sejo Občinskega sveta, ki bo potekala v sredo , dne 14.4.2021 ob 17.00, v sejni sobi Občine Divača, Kolodvorska ulica, 3/a Divača.

 

Pregled in potrditev zapisnika  15. redne seje OS   in  zapisnika  8. dopisne seje OS .

 

Za  16. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

 1. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje
 2. Zaključni račun Proračuna Občine Divača za leto 2020
 3. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka  za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Divača
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana
 5. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
 6. Predlog Odloka o  dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj občine Divača
 7. Predlog Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja občine Divača, Predlog Sklepa o določitvi cene stavbnih zemljišč
 8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača
 9. Predlog  Pravilnika spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva v občini Divača
 10. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja turizma v občini Divača
 11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah  Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača
 12. Potrditev  Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega   energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2020 in Plan izvajanja aktivnosti za leto 2021
 13. Predlog Letnega  programa dela na področju sociale v občini Divača v letu 2021
 14. Predlog izdaje soglasja k ceni za izvajanje socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« kot socialne oskrbe na domu v občini Divača
 15. Predlog Sklepa o   razporeditvi  presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda ZGRS Sežana
 16. Seznanitev z Letnim poročilom (za leto 2020) o izvajanju socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« kot socialne oskrbe na domu v Občini Divača
 17. Predlog Cenika  storitev in inventarja Režijskega obrata  občine Divača
 18. Imenovanje člana (predsednika) v Nadzorni odbor Občine Divača
 19. Poročila odborov in komisij

20. Pobude in predlogi

 Celotno gradivo

                                                                                                                           

 Županja Občine Divača:                                                                                                                                

Alenka Štrucl Dovgan          

 

Številka:   032-0005/2021-01

Divača: 25.03.2021