JAVNA RAZGRNITEV SD OPN3 25. julij - 9. avgust 2019

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPN3 Divača bo potekala od četrtka, 25. julija 2019 do vključno petka, 9. avgusta 2019. 

Gradivo dopolnjenega osnutka SD OPN3 Divača bo od dneva začetka javne razgrnitve na ogled v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača v sejni sobi, v poslovnem času občinske uprave.

V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Divača na naslednji povezavi www.divaca.si (pod rubriko »OPN – spremembe in dopolnitve« »OPN spremembe in dopolnitve št. 3«).

 V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava:

-         v sredo, 31. julija 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Divača.

 Pripombe in predlogi se lahko posredujejo:

  • pisno ali ustno na javni obravnavi
  • pisno na obrazcu (ki je objavljen kot priloga razgrnjenega gradiva na spletni strani Občine Divača), in sicer po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača ali na elektronski naslov: obcina@divaca.si,   
  • pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki je dostopna v sejni sobi Občine Divača v poslovnem času občinske uprave.

Rok za oddajo pisnih pripomb in predlogov k  razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.

 

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPN3; 25. julij - 9. avgust 2019

1. TEKSTUALNI DEL

1.1. Naslovni listi

naslovni listi.pdf

1.2. Odlok

sd3_odlok.pdf

sd3_odlok_spremembe.pdf

1.3. Priloge

sd3_priloga_1_spremembe.pdf

2. GRAFIČNI DEL

/

3. PRILOGE

3.4  Prva mnenja nosilcev urejanja prostora

prvo mnenje_MKGP_kmetijstvo.pdf

prvo mnenje_MKGP_gozdarstvo.pdf

prvo mnenje_ZGS_gozdarstvo.pdf

prvo mnenje_MDDSZ_vojna grob. in prik. grob.pdf

prvo mnenje_MG_blagovne rez.pdf

prvo mnenje_MORS_zaščita in reš.pdf

prvo mnenje_MORS_logistika.pdf

prvo mnenje_MzI_rudarstvo.pdf

prvo mnenje_MzI_energetika.pdf

prvo mnenje_MzI_letalstvo.pdf

prvo mnenje_DRSI_ceste.pdf

prvo mnenje_Dars_avtoceste.pdf

prvo mnenje_ZRSVN_var.narave.pdf

prvo mnenje_MK_kult. dediščina.pdf

prvo mnenje_DRSV_vode.pdf

prvo mnenje_MZ_zdravje.pdf

prvo mnenje_NLZOH_zdravje.pdf

prvo mnenje_Kraški vodovod_vodovod.pdf

prvo mnenje_Občina_ceste.pdf

prvo mnenje_Elektro_energetika.pdf

prvo mnenje_Eles_el. omrežje.pdf

 

 3.5 Obrazložitev in utemeljitev

obrazložitev in utemeljitev.pdf

 

3.6 Povzetek za javnost

povzetek za javnost.pdf

 

3.7 Okoljsko poročilo

odločba o CPVO.pdf

 

obrazec_pripombe_javna razgrnitev.pdf

obrazec_pripombe_javna razgrnitev.doc