OPN spremembe in dopolnitve št. 4

Občinski prostorski načrt je bil sprejet z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/18).

Županja Občina Divača je sprejela Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Divača, št. 4 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/18, 34/18).

Postopek sprememb in dopolnitev OPN Občine Divača, št. 4 se izvede po kratkem postopku na podlagi 53.a člena ZPNačrt.

"V kratkem postopku se občinski prostorski načrt spremeni in dopolni na način, kot je v občini predpisan za sprejem drugih občinskih odlokov s tem, da mora biti predlog sprememb skupaj z obrazložitvijo pred sprejemom na občinskem svetu javno objavljen na oglasni deski in v svetovnem spletu vsaj 15 dni in v tem času javnosti omogočeno dajanje pripomb na objavljeno gradivo."  (3. odstavek, 53.a člena ZPNačrt)

Predlog spremembe prostorskega akta bo skupaj z obrazložitvijo javno objavljen od 12.7.2018 do vključno 3.8.2018 na oglasni deski Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a v poslovnem času občinske uprave ter na spletni strani Občine Divača (https://www.divaca.si).

V času javne objave ima javnost pravico dajati pripombe na objavljeno gradivo. Pripombe se lahko pošljejo na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača ali na elektronski naslov obcina@divaca.si, pri čemer se pod "zadeva" navede "Pripomba na javno objavo SD OPN4".

 

Predlog sprememb prostorskega akta skupaj z obrazložitvijo: 

obrazložitev predlaganih sprememb

predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Divača, št. 4

Grafični del:

3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (list 28)

4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (list  28)

5. Prikaz območij urejanja z državnimi prostorskimi načrti in občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (list 28)

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Divača, št. 4 je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 59/2018.