Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN za območje kamnoloma Laže-1, 2.etapa