Izdaja lokacijske informacije

Naziv postopka:
Izdaja lokacijske informacije
Oddelek – področje:
Oddelek za okolje in prostor
Opis postopka
Lokacijsko informacijo, na podlagi uradnih evidenc, izdaja občina na območju na katerem je zemljišče. Izda se v skladu s predpisi o upravnem postopku, proti plačilu upravne takse.
Lokacijska informacija določa merila in pogoje za načrtovanje gradnje objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih, kot jih opredeljujejo veljavni prostorski akti, podatke o morebitnih varovanjih, omejitvah in prepovedih iz sprejetih prostorskih ukrepov ter podatke v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov.
V lokacijski informaciji se ne opredeljuje ali je gradnja, ki jo nameravate izvesti, dovoljena ali ne.
Z dnem uveljavitve zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07) ne glede na določbe drugih predpisov predložitev lokacijske informacije ni več obvezna v nobenem postopku. Podatke za potrebe postopka si mora organ pridobiti sam. Lokacijska informacija z dnem uveljavitve tega zakona ni več pogoj za izvedbo enostavnih posegov v prostor.

Pravna podlaga
Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03 popr.).

Zahtevane priloge:
_

Taksa
Taksa po tarifni št. 36 Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 106/10 - UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J, 32/16) v znesku 22,70 EUR  se plača ob oddaji vloge na podračun občinskih upravnih taks št. 01219-4190309133, sklic na št. 11 75183-7111002.

obrazec