Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici

Naziv postopka:
Izdaja potrdila o predkupni pravici


Oddelek – področje:
Oddelek za okolje in prostor


Opis postopka:
Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice se vloži na občini, na območju katere se zemljišče nahaja. 

Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, ali na nepremičnini uveljavlja predkupne pravice.

Predkupna pravica občine je izključena v primerih, da lastnik proda ali podari nepremičnino svojemu zakoncu ali osebi, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, oziroma svojemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu ter v primeru, če je kupec država, oseba javnega prava, ki jo je ustanovila država, ali izvajalec državne javne službe, kakor tudi investitor infrastrukture iz 91. člena Zakona o urejanju prostora.

V drugih primerih notar ne sme overiti podpisa na kupoprodajni pogodbi, če prodajalec ne predloži potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice oziroma izjave, da občina ni zainteresirana za nakup nepremičnine. V primeru, da občina potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice ne izda v predpisanem roku, prodajalec notarju predloži dokazilo o tem, da je vložil zahtevo za izdajo potrdila.

Pravna podlaga:

  • 66. in 124. člen Stvarnopravnega zakonika (SPZ; Uradni list RS, št. 87/02, 91/13, 17/14 - ZUOPŽ),
  • 87. člena Zakona o urejanju prostora (ZureP-1; Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 126/07 - ZGO-1B, 108/09 - ZGO-1C, 80/10 - ZUPUDPP),
  • 62. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1; Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 30/11 - Uradni list RS, št. 16/08, 123/08 in 8/11, 90/12, 111/13, 32/16),
  • 47. člen Zakona o gozdovih (ZG; Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US, 56/99 - ZON, 67/02, 110/02, 115/06 - ORZG40, 110/07, 8/10 - ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 - ZDavNepr, 17/14 - ZUOPŽ, 17/14, 22/14 - odl. US, 24/15, 9/16),
  • 16. člen Zakona o vodah (ZV-1; Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 - ZGO-1, 2/04 - ZZdrI-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15) in
  • 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,št. 24/06 - UPB, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13).


Zahtevane priloge:

1. pooblastilo pooblaščenca lastnika nepremičnine, 2. zemljiškoknjižni izpisek* (Okrajno sodišče v Sežani, Kosovelova ulica 1, 6210 Sežana), 3. potrdilo o namenski rabi zemljišča* (Občina Divača), 4. potrdilo Ministrstva za kulturo, da ne uveljavlja predkupne pravice – samo kadar gre za uveljavljanje na podlagi ZVKD-1, 5. potrdilo MOP, ARSO, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana, da ne uveljavlja predkupne pravice – samo kadar gre za uveljavljanje na podlagi ZON.   * Upravni organ lahko za potrebe upravnega postopka priloge pod št. 2 in 3 pridobi sam, na podlagi 66. člena Zakona o splošnem upravnem postopku.


Taksa:

Takse ni.


Obrazec