Prijava shoda ali prireditve in pridobitev dovoljenja

Naziv postopka:
Prijava shoda ali prireditve in pridobitev dovoljenja
Oddelek – področje:
Gospodarstvo
Opis postopka:
Organizator javnega shoda oziroma javne prireditve je dolžan javni shod ali javno prireditev prijaviti, v določenih primerih, ko obstajajo okoliščine zaradi katerih bi lahko prišlo do ogrožanja varnosti ali pravic drugih, pa zaprositi za dovoljenje. Za katere shode oziroma prireditve je potrebno dovoljenje je razvidno iz Navodila organizatorju javnih shodov in javnih prireditev, ki je priloženo obrazcu prijave oziroma prošnje za izdajo dovoljenja. Prijavo oziroma prošnjo za dovoljenje mora organizator obvezno podati na obrazcu, ki je predpisan (oziroma na njegovi fotokopiji ali prepisu).
Prijavo je potrebno podati na policijski postaji, policijskem oddelku ali policijski pisarni, na območju katere se organizira javni shod oziroma javna prireditev, na predpisanem obrazcu.
Prošnjo za dovolitev javnega shoda oziroma javne prireditve je potrebno podati na upravni enoti , na območju katere se namerava prirediti javni shod ali javno prireditev.
Prošnjo za izdajo dovoljenja za javno prireditev na cesti, ki poteka na cesti z območja dveh ali več upravnih enot, mora organizator podati pri upravni enoti, na območju katere se bo prireditev pričela.
Pravna podlaga:
- 7. in 8. člen Zakona o javnih zbiranjih – ZJZ-UPB2 (Ur. list RS, št. 113/05)
- 216. člen Zakona o varnosti cestnega prometa - ZVCP-1-UPB4 (Ur. list RS, št. 133/06)
Zahtevane priloge:
Organizator mora predložiti različne priloge glede na naravo in vrsto javnega shoda oz. javne prireditve.
Taksa:
Za vlogo za izdajo dovoljenja za javno prireditev je treba plačati upravno takso po tar. št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah v vrednosti 17,73 EUR.
Za prijavo javnega shoda ali javne prireditve se taksa ne plača.

Obrazec:
Prijava oziroma prošnja za dovolitev javnega shoda ali javne prireditve
Obvestilo o javni prireditvi