Uveljavljanje pravice do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka

Naziv postopka:
Uveljavljanje pravice do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka
Oddelek – področje:
Družbene dejavnosti
Opis postopka:
Pravica do denarne pomoči je vezana na novorojenca, ki ima stalno prebivališče v Občini Divača, s tem da to pravico uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik otroka.
Pravna podlaga:
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Divača (Ur. list RS, št. 29/06).
Zahtevane priloge:
- izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka,
- potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca,
- fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja ali otroka,
Taksa:-

Obrazec:
Vloga za uveljavljanje pravice do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka