Uveljavljanje pravice do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka

Naziv postopka:
Uveljavljanje pravice do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka


Oddelek – področje:
Družbene dejavnosti


Opis postopka:
Vlagatelj/ica poda zahtevek za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka po pošti na naslov Občine Divača ali osebno  v sprejemni pisarni Občine Divača.

Pravica do denarne pomoči je vezana na novorojenca, ki ima stalno prebivališče v Občini Divača. Uveljavlja jo lahko eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik otroka.

Višina enkratne denarne pomoči za novorojenega otroka znaša 250,00 EUR bruto.

 

Pravna podlaga:

Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Divača (Ur. list RS, št. 29/06, 112/13).

 
Upravna taksa:  NI


Zahtevane priloge:

  • izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka,
  • potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca,
  • fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja ali otroka,

 

 Varstvo osebnih podatkov:

Občina bo osebne podatke obdelovala na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini.

Občina bo hranila in varovala osebne podatke za skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom: pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu  občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Če zahtevani podatki ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna. 

Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).

Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si


Obrazec:
Vloga za uveljavljanje pravice do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka